Privacy

De Laatbloeiers respecteert je persoonsgegevens en garandeert het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Doel verzamelen gegevens

De Laatbloeiers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, et cetera) uitsluitend voor de volgende doeleinden: het innen van lidmaatschapsgelden en het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens delen met derden

De Laatbloeiers deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan de Laatbloeiers persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

De Laatbloeiers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Opslagtermijn

De Laatbloeiers bewaart verwerkt persoonsgegevens in het kader van eerdergenoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk is.

Privacyrechten

Een verzoek tot rectificatie, inzage, het stoppen van het gebruik van gegevens of indienen van het klacht kan door een mail te verzenden middels het contactformulier naar de secretaris. Je ontvangt binnen twee weken bericht.

Verplichte gegevens contactformulier

Bij het gebruikmaken van het contactformulier dient de persoon naam, e-mailadres, onderwerp en bericht kenbaar te maken. Deze gegevens worden, zoals vermeld onder ‘opslagtermijn’, niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Beveiliging

De website van De Laatbloeiers is voorzien van een SSL-certificaat. Toegang tot de backend van deze website geschiedt middels een gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord en is enkel toegankelijk voor bestuursleden die de website onderhouden.

Aanpassing privacyverklaring

Het bestuur van De Laatbloeiers behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website gepubliceerd.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier.